فتنه

هردم از اين باغ بری ميرسد

تازه تر از تازه تری ميرسد

 

رهبر جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعه:

" مردم ايران اكنون پس از سالها مجاهدت، انعكاس فرياد مظلومانه ولي قدرتمندانه خود را در حوادث اخير شمال آفريقا و به ويژه در بيداري اسلامي مردم مصر و تونس مشاهده مي كنند." 

وبعد با اين هشدارمطلب را خلاصه ميکند:

" سلاح مهم مردم مصر در مقابله دشمنان را اتحاد و انسجام خواندند و تأكيد كردند: مردم مصر بايد مراقب نيرنگ ها و خدعه هاي دشمنان براي ايجاد تفرقه باشند، و با تكيه بر جوانان غيور خود و توكل بر خداوند - ثابت قدم و استوار به قيام خود ادامه دهند.
ايشان مردم مصر را به هوشياري در قبال توصيه ها و سناريوهاي سياسي امريكا و غرب فراخواندند و خاطرنشان كردند: امريكايي ها كه تا چند روز پيش حامي مبارك بودند اكنون كه از او مأيوس شده اند در تلاشند تا خود را هم نوا با مردم مصر نشان دهند تا بتوانند فرد مورد نظر خود را بر سركار بياورند.
رهبر انقلاب اسلامي نقش علماي ديني مصر بويژه علماي الازهر را در شرايط كنوني بسيار حساس خواندند و تأكيد كردند: علماي ديني مصر بايد نقش تاريخي خود را در قيام مردم ايفا كنند.
ايشان همچنين با اشاره به سابقه ارتش مصر در دو جنگ با ارتش رژيم صهيونيستي افزودند: ارتش مصر، نقش تاريخي خود را در تحولات جاري ايفا كند و با مردم همراه شود."

 

اخوان المسلمين در جواب رهبر(۱):

"اخوان المسلمين اين انقلاب را انقلاب مردم مصر ميشناسد نه يک انقلاب اسلامی، وتآکيد دارد انقلاب مردم مصر شامل مسلمانان، مسيحيان ازتمامی مذاهب و (گروههای) سياسی است."

 

در حاليکه اين بيانيه از طرف هر گروه سياسی در موقعيت اخوان المسلمين کاملآ عادی است، نفی خطبه رهبر جمهوری اسلامی نيست.  اخوان المسلمين که کاملآ با دسيسه های امپرياليزم آشناست، نميخواهد کسی خطبه رهبر را برعليه مسلمانان مصر تحريف کند.  از طرفی انقلاب اسلامی ايران هم، انقلاب مردم ايران بود که اقليتهای مذهبی وگروههای سياسی مختلفی در آن شرکت کردند و هنوزهم بعد از سی و دوسال حداقل زرتشتيان، يهوديان، مسيحيان و اهل سنت بيشتر از سهم نسبی خود نسبت به کل جمعيت در نظام جمهوری اسلامی شرکت دارند.  علاوه برآن وبر اساس ابتدائی ترين اصول دموکراسی هميشه اکثريت ملاک عمل است.  از آنجا که اکثريت ملت مصرهم مثل ايران مسلمان هستند، آنرا يک کشور اسلامی ميشناسند و خطبه رهبر که از طرف " مردم ايران" نسبت به "بيداري اسلامي مردم مصر و تونس" اشاره ميکند کاملآ بجاست.  مخصوصآ که در قسمت پايانی آن روی سخنش با مردم مصر است ( نه لزومآ مسلمانان مصری) وهم به نقش "علماي ديني مصر بويژه علماي الازهر" درهمراهی با "قيام مردم" اشاره دارد وهم ارتش، که نه تمامی علمای دينی مصر اسلامی هستند و نه تمامی ارتش.

 

جالب اينجاست که رسانه های امپرياليستی نقش قبلی خود را در حمايت از مبارک با منافع آمريکا توجيه ميکنند و هنوزهم دخالت در امور داخلی مصر را بعنوان "حمايت" از مردم مصر تبليغ ميکنند  ولی به رهبر جمهوری اسلامی ايران حق نميدهند که به مردم همکيش خود در منطقه هشدار بدهد!  ازآن بدتر نوکران مزدور ويا بی جيره ومواجبشان هستند که از مطالبات بر حق اجتماعی وسياسی مردم ايران برای منافع امپرياليستی بهره برداری ميکنند تا انقلاب مردمی مصر را با فتنه بعد از انتخابات مقايسه کنند!

 

ازشيطان پرسيدند پيروان ممتازت چه کسانی هستند، گفت آنها که بيشتر از انتظارم گمراه ميشوند. مثلآ از مردم انتظار دارم دروغ بگويند ولی بعضيها قسم دروغ را هم به آن اضافه ميکنند!  حالا که شيطان بزرگ خود در تلاش است تا افکارعمومی را در مورد " بيداري اسلامي " منطقه تحريف کند شيفتگان زرق وبرق غرب، فتنه بعد از انتخابات را هم به آن اضافه ميکنند!  ويا کسيکه به فاصله بيست ويک دقيقه بعد از انتخابات (وقبل از نتيجه آن) خودش را برنده معرفی کرد تا اگر نه آگاهانه حداقل بطور نا خودآگاه آلت دست امپرياليزم شود، حالا نوکر جيره خوار امپرياليسم را (که مثل شاه ۳۲ سال پيش تاريخ مصرفش تمام شده است) فرعون زمانه ميخواند تاهم شکست مفتضحانه فتنه را ماستمالی کند وهم شاگرد ممتازی باشد که توجه مردم را از فرعون اصلی  که همه ميدانند امپرياليزم غرب سلطه گر است منحرف کند!  غافل از اينکه اکثريت مردم کوچه وبازار فريب خوردگان دنيای مجازی تبليغات غرب نيستند و دم خروس را ميبينند که آن فتنه برای خنثی کردن اثر مشارکت ۸۵ درصدی مردم ايران در جهان اسلام بود واين فتنه هم تمهيد ديگری است تا دست نشانده ديگری را جايگزين مبارک کنند.

 

دوروز قبل از خطبه رهبر، من در يک پيام انگليسی برداشت خودم را از سناريوی امپرياليستی در مصر بشکل زير خلاصه کردم:

هدف:  بقدرت نشاندن يک دولت طرفدار غرب بعد از مبارک.

استراتژی وتاکتيکها:

الف.  رهبری جوانان اينترنتی و بيقرار مصری بر عليه مبارک به اسم دموکراسی.

ب.   استفاده از رسانه های گروهی زير کنترل خود در بهره برداری از تظاهرات مسالمت آميز.

ج.   تآکيد بر همگامی ارتش با تظاهر کنندگان.

د.    استخدام مزدوران در لباس شخصی ( مثل منافقين در جريان بعد از انتخابات ايران) برای حمله وحشيانه به تظاهر کنندگان بی دفاع.

ه.    وبالآخره جازدن مزدوران خود بعنوان طرف داران مبارک.  همانطور که جنايات مزدوران خود در ايران را بنام بسيجی ها جازدند.

نتيجه:  ارتش در موقعيت ايده آل قرار ميگيرد تا کنترل اوضاع را بدست گيرد.

 

ولی همانطور که در پيام انگليسی از مخالفين سقط جنين نقل قول کردم، بعضی از بهترين ميوه های زندگی (فرزندان) بدون برنامه ريزی بوجود ميآيند!  پس اگر ملتهای زير سلطه توانائی رقابت با توطئه ها و دسيسه های زورگويان را نداشته باشند، نبايد نااميد شد.  چرا که بهترين ميوه انقلاب يعنی استقلال بعنوان پيش شرط تمام آزاديهای بشری با برنامه ريزی امپرياليستها سازگار نيست.

 

آشتی

محمد پورقوريان

شنبه شانزدهم بهمن ماه ۱۳۸٩

برابر با پنجم فوريه ۲۰۱۱

 (۱)http://www.ikhwanweb.com/

12 :50

MB responds to Iran’s Islamic Leader Mr Khamenai: The MB regards the revolution as the Egyptian People’s Revolution not an Islamic Revolution asserting that the Egyptian People’s Revolution includes Muslims, Christians, from all sects and political