مردم فريبی

شايد شما ندانيد، ولی خيليها ميدانند

دراين محيط که بی لنگر است باد مخالف

چه خوش که خود حسابم وانديشه حساب ندارم

دليل قطع اميد نيست، آرميدگی من

 که برحذر از دروغ، انديشه عتاب ندارم

بدعتی با صائب تبريزی

 

 

 

 

حدود يکماه پيش ايميلی گرفتم از آقای ح-ک که ازتخلص زيبای "جاويد ايران" استفاده ميکند.

هر چند بيشتر مطالب ايشان مستقيمآ وارد سطل آشغال ميشود ولی در اين مورد آنرا خواندم:

 

 On Behalf Of Javidiran (Peym)
Sent: Saturday, September 04, 2010 1:43 PM
Subject: Re: [Javidiran] FW:
شما یادتون نمیاد، ولی من یادم میاد

....

اتوبوس 2 ريالی، بليط تهران اصفهان فقط 45 تومان (450 ريال خالی)،

....

ح-ک

فکر کردم ايشان واقعآ حساب دستشان نيست، اين بود که در جواب نوشتم:

 

Sent: Saturday, September 04, 2010 5:35 PM
To: Javidiran (Peym)

Subject: RE: [Javidiran] FW: شما یادتون نمیاد، ولی من یادم میاد

البته اگر قصدتان واقعآ آگاهی مردم است، بايد توجه داشته باشيد:

وقتی بليط اتوبوس تهران اصفهان 45 تومان بود، حقوق پايه هم 450 تومان بود،

حال بليط اتوبوس تهران اصفهان 6 هزار تومان است ولی حقوق پايه 300 هزار تومان.

پس اگر آنروز با حقوق پايه ميشد فقط 10 تا بليط خريد، حالا ميشه 50 تا بليط خريد.

وبهمين ترتيب اگر آنروز از هر چند خانوار فقط يکی ماشين داشت، حالا بيشتر خانواده ها بيشتر از يک ماشين دارند.

و يا اگر تلفن را بايستی در بازار سياه با قيمت سرسام آور ميخريدی، حالا هم موبايل داری وهم تلفن کار وهم تلفن خونه بقيمت ناچيز.

من تازه از ايران برگشته ام و تقريبآهمه چيز بهتر از آنروزهاست، اتوبانها، راههای خوب، پارکها، تنوع و امکانات بيشتر.

و با همين مقياس وضع مردم در دوره پهلوی بهتر از قاجار بود، و در دوره قاجار بهتر از دوره کريم خان زند وغيره.

البته مشکلات اجتماعی مثل حجاب هست ولی نه به آن شدتی که اينجا مطرح ميکنند.

جنگ سياسی هم هميشه بوده وهست وخواهد بود وبقول معروف سگ زرد برادر شغال!

 

اين جوابی است که ايشان مرقوم فرمودند:

From: Javidiran (Peym)
Sent: Saturday, September 04, 2010 4:10 PM
Subject: RE: [Javidiran] FW:
شما یادتون نمیاد، ولی من یادم میاد

 

خير شما اگر جيره آخوند را نگرفته بودی اين مقياس های غلط را تحويل نميدادی

آن موقع که حقوق پايه 750 تومان بود اتوبوس اصفهان 45 تومان بود و با آن 750 تومان می شد يک ساعت سيکو که تازه آمده بود، يک پيکان قسطی سفارش شده به هر رنگ و مدل و با هر صندلی که می خواستی با قسط بسيا کم، يک کرايه خانه را داد تازه لباس های مد روز را هم پوشيد

 

امروز با سيصد هزار تومان مردم نمی توانند در يک يک اتاقی يا دو اتاقی زن و بچه شان را نگاهدارند و بايستی هرروز مثل خر يا بارکشی و مسافر کشی کنند ويا زنهايشان بروند جنده و دخترانشان را ببرند در دبی و پاکستان به عرب ها کرايه بدهند

 

بی زحمت يا مطلب ننويسيد يا اگر می نويسد رعايت اصول را بکنيد.

شما که ايران بوديد و از نون های مفت احمدی نژاد و کروبی ميل می کرديد ما از شر شما راحت بوديم

 

در جواب نوشتم:

Sent: Saturday, September 04, 2010 4:35 PM
To: 'Javidiran (Peym)'
Subject: RE: [Javidiran] FW:
شما یادتون نمیاد، ولی من یادم میاد

 

حق داريد که عصبانی شويد وتهمت بزنيد، چون حتی اگر 750 تومان بود بازهم ميشد 17 بليط وحالا 50 بليط.

اگر اين منطق شماست که با فحاشی و بددهنی منطق را سر کوب کنيد، مرا با شما حرفی نيست.

من نه از نونهای مفت محمد رضا شاه ميل کردم، نه احمدينژاد ونه هيچ کس ديگری.

من وطنم را دوست دارم وهمانقدر از شاه انتقاد ميکنم که از مصدق ويا احمدينژاد و غيره.

در عين حال امکان ندارد که کارهای خوب هيچکدام را نفی کنم.

در همين سفر آخرهم تمام هزينه ام را از جيب خودم دادم وبا هيچ ارگان دولتی درتماس نبودم.

اگر هم گفتن " سگ زرد برادر شغال!" را توهين بخود تلقی کرده ايد، من چنين قصدی نداشتم وصميمانه پوزش ميطلبم.

 

ولی ننوشتم که وقتی حقوق پايه 750 تومان بود کرايه يک آپارتمان متوسط که من خودم اجاره کرده بودم 1000 تومان بود،

وآنروزها  گرفتاری مسکن بمراتب بدتر از امروز بود.

ننوشتم که با 750 تومان حقوق نميشد ساعت سيکو خريد، چه رسد به پيکان قسطی ويا لباسهای مد روز.

ننوشتم اکثريت مطلق مردم ايران نه تلفن داشتند، نه تلويزيون، نه خيلی ديگر از وسائلی که خانواده هزار فاميل به داشتن آنها افتخار ميکردند...

 

بهر حال ايشان ديگر جوابی ندادند ولی ايميل زير را برای ليست خود فرستادند:

On Behalf Of Javidiran (Peym)
Sent: Saturday, September 04, 2010 4:45 PM
Subject: [Javidiran] FW: FW:
شما یادتون نمیاد، ولی من یادم میاد

 ....

 

بياد مياورم، روزگاری که مردم 750 تومان حقوق می گرفتند و با آن پول يک پيکان قسطی ( از دم قسط) می خرديدند کرايه منزلشان را هم داشتند و زن هم می گرفتند و آبرو مند زندگی می کردند يک شغل بيشتر نداشتندو

...

تنها کسانی از اين رژيم پشتيبانی می کنند که ترياک و حقه ووافور و خرجی و باج سبيلشان و هزينه زندگی های کلان وگرانشان در لس آنجلس و واشنگتن و لندن و پاريس تامين شده است و خرج رفت و آمدشان را هم ميدهند تا بيايند برای رژيم جاسوسی کنند. شرم بر شما شرم بر شما

ميبينيد که حتی وقتی باقياس واقعی مطلبی برای آنها روشن ميشود، بازهم به مغلطه کردن ومردم فريبی خود ادامه ميدهند.

اين افراد فقط تهمت زدن وافترا بستن ودروغ پردازی را ملاک خود قرار داده اند.

خوب به قسمت آخر ايميل ايشان توجه بفرمائيد،

با اين حساب ميليونها ايرانی که در سازمانهای دولتی پشتيبان واقعی جمهوری اسلامی هستند،

تنها کسانی (هستند) که ترياک و حقه ووافور و خرجی و باج سبيلشان و هزينه زندگی های کلان وگرانشان در لس آنجلس و واشنگتن و لندن و پاريس تامين شده است و خرج رفت و آمدشان را هم ميدهند تا بيايند برای رژيم جاسوسی کنند.

در حاليکه من به تمام کسانی که از جمهوری اسلامی حقوق ميگيرند و در خارج از کشور از منافع مردم دفاع ميکنند احترام ميگذارم،

ونه تنها آنرا ننگ نميدانم، بلکه افتخاری بزرگ است که خدمتگزار ملت برعليه تبليغات منفی دشمن بود.

ولی خودم هرگز تحت هيچ عنوانی حتی يک ريال از جمهوری اسلامی ايران ويا هيچ سازمان ديگری (چه مستقيم وچه غير مستقيم) نگرفته ام.

وآنچه مينويسم فقط حرف دلم است وآنچه به آن باور دارم وبهمين دليل حتی از نام مستعار استفاده نميکنم.

از يازده سالگی کار کرده ام و هنوز هم بازنشسته نشده ام وهمچنان برای امرار معاش درشرکت خدمات مالی خود کار ميکنم.

ولی اين واقعيتها برای مزدورانی که در مردم فريبی برعليه منافع ايران حتی شهامت گفتن اسم واقعی خود را ندارند، مفهوم نيست. 

آشتی

محمد پورقوريان

هجدهم مهرماه ۱۳۸۹

برابر با دهم اکتبر ۲۰۱۰

 درست ٩۹ سال پيش در چنين روزی مورگان شوستر آمريکائی که خزانه دار کل ايران بود

براين باور درست که مشکل اساسی ايران فرار از ماليات است، دستور داد اموال شعاع السالطنه

را برای بدهی مالياتی وی توقيف کنند.  البته روسيه به حمايت از شعاع السلطنه مانع اين کار شد!